Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OPENING HOURS

OTVÁRACIE HODINY od 7.9.-11.9.2020

VÝPOŽIČKY (prízemie)
Pondelok, Utorok, Štvrtok 8.30-17.00 hod.
Streda 8.30-18.00 hod.
Piatok 8.30-16.00 hod.
Dezinfekcia priestorov: 11.30-12.30 hod.

ŠTUDOVNE (1. poschodie)
Pondelok - Piatok 8.30-16.00 hod.
Dezinfekcia priestorov: 11.30-12.30 hod.

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

OZNAMY

Dňa 5. marca 2020 o 14.30 hod. sa v Informačno-vedeckom centre SLDK uskutoční prezentácia cestovateľských...
SNK v Martine ponúka všetkým členom konzorcia GALE skúšobný prístup do kolekcie Gale Reference Complete od...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk