Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OPENING HOURS

OTVÁRACIE HODINY

VÝPOŽIČKY:
pondelok, utorok, štvrtok 8,30 - 17,00 hod.
streda 8,30 - 18,00 hod.
piatok 8,30 - 16,00 hod.

ŠTUDOVNE (do 21. 9. 2018):
pondelok - piatok 8,30 - 16,00 hod.

ŠTUDOVNE (od 24. 9. 2018):
pondelok 8,30 - 17,00 hod.
utorok, streda, štvrtok 8,30 - 18,00 hod.
piatok 8,30 - 16,00 hod.

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

OZNAMY

TU vo Zvolene získala v rámci národnej licencie realizovanej prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice...
Spoločnosť Clarivate Analytics pozýva používateľov databáz Web of Science na júnové webináre. Školiteľom...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
961 02 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk