Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OPENING HOURS

OTVÁRACIE HODINY V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020:

VÝPOŽIČKY (prízemie):
pondelok 8.30 - 17.00 h
utorok 8.30 - 17.00 h
streda 8.30 - 18.00 h
štvrtok 8.30 - 17.00 h
piatok 8.30 - 16.00 h

ŠTUDOVNE (1. poschodie):
pondelok 8.30 - 17.00 h
utorok 8.30 - 18.00 h
streda 8.30 - 18.00 h
štvrtok 8.30 - 18.00 h
piatok 8.30 - 16.00 h

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

OZNAMY

Dňa 31.10.2019 bude knižnica otvorená do 12:00 hod.!
V rámci Týždňa otvoreného prístupu Vás pozývame na webinár „...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk